მთლიანი ეროვნული შემოსავალი

  2004 2005 2006 2007 2008 2009* I 2010*
მთლიანი ეროვნული შემოსავალი (მეშ), მლნ.ლარი 10004,9 11791,7 14102,5 17060,5 18818,0 17682.8 4185.7
მეშ ერთ სულზე, ლარი 2318.5 2728.6 3204.2 3882.1 4294.3 4032.2 943.5
მეშ, მლნ. აშშ დოლარი 5218.9 6505.2 7937.6 10211.8 12628.2 10585.6 2431.8
მეშ ერთ სულზე, აშშდოლარი 1209.4 1505.3 1803.5 2323.7 2881.8 2413.8 548.1

* დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2010 წლის ნოემბრის ბოლოს

Реклама