კახაბერ როდინაძე (საქართველო)

ფანტასტიკური შეცდომები საქონლის საერთაშორისო ყიდვა — გაყიდვის შესახებ ვენის კონვენციის ოფიციალურ ქართულ თარგმანში.

არასწორი თარგმანით განპირობებული სამართლებრივი პრობლემები
(იმ კონვენციის მაგალითზე, რომლის სახელწოდება ქართულ ენაზე ოფიციალურად ითარგმნა როგორც «გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. კონვენცია საქონლის საერთაშორისო ყიდვა — გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ»)

1919 წელს დაიწყო მუშაობა იმ დოკუმენტის შედგენაზე, რომლის ოფიციალური ქართული თარგმანი 1994 წლის 3 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით მიღებული იქნა შემდეგი სახელწოდებით «გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. კონვენცია საქონლის საერთაშორისო ყიდვა — გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ» (შემდგომში — კონვენცია). კონვენციის ტექსტზე მუშაობა გრძელდებოდა 60 წლის განმავლობაში. კონვენცია მიღებულია ქალაქ ვენაში 1980 წელს. ხელი მოაწერა 8 სახელმწიფომ. რატიფიცირება მოახდინა, შეუერთდა და მოიწონა 192 — მა. საქართველოში ძალაშია საქართველოს პარლამენტის 1994 წლის 3 თებერვლის დადგენილებით.

კონვენციის ოფიციალური ენებია ინგლისური, არაბული, ესპანური, ჩინური, რუსული და ფრანგული ენები. სულ 6 ენა.

წინამდებარე ნაშრომში კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის ტექსტი ჩვენს მიერ შედარებულია რუსულ, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე დაწერილ ოფიციალურ ტექსტებთან.

კონვენციის ოფიციალური ტექსტის სახელწოდება რუსულ ენაზე არის «Конвенция Организации Объединенных Нации о договорах международной купли-продажи товаров», კონვენციის ოფიციალური ტექსტის სახელწოდება ინგლისურ ენაზე არის «Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров», კონვენციის ოფიციალური ტექსტის სახელწოდება ფრანგულ ენაზე არის » ла Конвенции Дворце Наций Unies сюр ле-де-контрактов в Vente Международной грузов для «. როგორც ვხედავთ, კონვენციის ოფიციალური ტექსტის სახელწოდება რუსულ, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე ერთი წინადადებისგან შედგება, მაგრამ კონვენციის სახელწოდების ოფიციალური ქართული თარგმანი 2 წინადადებისგან შედგება «გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. კონვენცია საქონლის საერთაშორისო ყიდვა — გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ», უნდა იყოს ერთი წინადადება «გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია საქონლის საერთაშორისო ყიდვა — გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ «.

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის მე -19 მუხლის პირველ პუნქტში ვკითხულობთ «აქცეპტის უარყოფა», უნდა იყოს «ოფერტის უარყოფა».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის მე -19 მუხლის მეორე პუნქტში ვკითხულობთ მაჯგუფებელ კავშირს «და», უნდა იყოს მაცალკავებელი კავშირი «ან».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 35 — ე მუხლის მე -2 პუნქტის «г» ქვეპუნქტში ვკითხულობთ მაჯგუფებელ კავშირს «და», უნდა იყოს მაცალკავებელი კავშირი «ან».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 37 — ე მუხლის პირველი წინადადების ბოლოს ვკითხულობთ «გამყიდველს», უნდა იყოს «მყიდველს».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 41 — ე მუხლში ვკითხულობთ «უფლებებს», უნდა იყოს «ვალდებულებებს».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 42 — ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველ წინადადებაში ვკითხულობთ «მყიდველმა», უნდა იყოს «გამყიდველმა».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 49 — ე მუხლის მე -2 პუნქტის «б» ქვეპუნქტის «III» ქვექვეპუნქტში გამოტოვებულია წინადადება «ან იმის შემდეგ, რაც მყიდველმა განაცხადა, რომ არ მიიღებს შესრულებას».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 53 — ე მუხლში ვკითხულობთ მაცალკავებელ კავშირს «ან», უნდა იყოს მაჯგუფებელი კავშირი «და».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 54 — ე მუხლში ვკითხულობთ ჩვენებით ნაცვალსახელს «ამ», უნდა იყოს მაცალკავებელი კავშირი «ან».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 59 — ე მუხლში ვკითხულობთ მაცალკავებელ კავშირს «ან», რუსულ ორიგინალში აგრეთვე ვკითხულობთ მაცალკავებელ კავშირს «ან» (или), სამაგიეროდ კონვენციის ინგლისურ და ფრანგულ ორიგინალ ტექსტებში ვკითხულობთ მაჯგუფებელ კავშირს «და», მაგრამ კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის ავტორმა რატომღაც სწორედ რუსული ორიგინალით ისარგებლა და მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციის რუსული ორიგინალის ეს უზუსტობა ეწინააღმდეგება კონვენციის საერთო აზრს, დაწერა მაცალკავებელი კავშირი «ან» და არა მაჯგუფებელი კავშირი «და».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 88 — ე მუხლის პირველ პუნქტში გამოტოვებულია სიტყვები «ან მის უკან მიღებაში, ან ფასის გადახდაში, ან შენახვის ხარჯების გადახდაში».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 99 — ე მუხლის მე -6 პუნქტში ვკითხულობთ ჩვენებით ნაცვალსახელს «ამ», უნდა იყოს მაცალკავებელი კავშირი «ან».

კონვენციის ოფიციალური ქართული თარგმანის 101 — ე მუხლის მე -2 პუნქტში ვკითხულობთ მაცალკავებელ კავშირს «ან», უნდა იყოს სიტყვა «ასეთი».

მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციის ოფიციალური ენებია ინგლისური, არაბული, ესპანური, ჩინური, რუსული და ფრანგული ენები, მაინც, კონვენციის ტექსტი ნათარგმნია მხოლოდ და მხოლოდ რუსული ენიდან. კონვენციის რუსული ორიგინალი ქართულ ენაზე ნათარგმნია სიტყვასიტყვით. მთარგმნელის მიერ გამეორებულია რუსული ორიგინალის თითქმის ყველა ნაკლოვანება, და, რა თქმა უნდა, დამატებულია საკუთარი, ქართული, ორიგინალური ნაკლოვანებებიც, უზუსტობებიც, აშკარა შეცდომებიც. ყველა ტიპის, სტილისტიკურიც, გრამატიკულიც, ლექსიკურიც. მაგალითად, ფრაზა «ოფერტის უარყოფა» შეცვლილია ფრაზით «აქცეპტის უარყოფა» (მუხლი 19), სიტყვა «მყიდველი» შეცვლილია სიტყვით «გამყიდველი» (მუხლი 37), ფრაზა «გამყიდველის ვალდებულებები» შეცვლილია ფრაზით «გამყიდველის უფლებები» (მუხლი 41), სიტყვა » გამყიდველი «შეცვლილია სიტყვით» მყიდველი «(მუხლი 42). დაშვებულია სხვა ფაქტობრივი შეცდომებიც.

კონვენციის ქართული ტექსტით, უპირველეს ყოვლისა, ისინი ხელმძღვანელობენ, ვინც ქართული ენა იცის, ანუ საერთაშორისო ყიდვა — გაყიდვის ხელშეკრულების ქართველი მონაწილეები. უცხო ენებზე დაწერილი კონვენციის ოფიციალური ტექსტის ქართულ ენაზე არასწორ თარგმანს შესაძლებელია მოჰყვეს მკვეთრად უარყოფითი სამართლებრივი შედეგები, მკვეთრად უარყოფითი, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ყიდვა — გაყიდვის ხელშეკრულების ქართველი მონაწილეებისთვის.

ჩვენი აზრით, ვენის კონვენციის ოფიციალურ ქართულ თარგმანში დაშვებული შეცდომები იმდენად არსებითია, რომ აუცილებელია თარგმანში არა ცალკეული შესწორებების შეტანა, არამედ ამ კონვენციის ხელახლა თარგმნა.

ლიტერატურა:


1. იაკობ გოგებაშვილი «, დედა ენა», 1876.
2. «გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. კონვენცია საქონლის საერთაშორისო ყიდვა — გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ», ოფიციალური ქართული თარგმანის ტექსტი, პ / დ # 03-02-1994.
3. Авторский коллектив под редакцией В. И. Кулешева, «Венская Конвенция о договорах международной курли-продажи товаров, Комментарий», Москва, «юридическая литература», 1994.

 

Кахабер Rodinadze (Грузия)
 

Закон проблем, вызванных неправильный перевод
(На примере Официальный перевод грузинский «Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров»)
 

Резюме
 

Эта научная работа посвящена некоторые из ошибок, допущенных при переводе «конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров» от иностранных Языки на грузинский язык, например, слова «отказ от предложения» изменено на «отказ от признания» (статья 19) , «покупатель» меняется на «продавца» (статья 37), фраза «обязательство продавца» меняется на «продавца прав» (статья 41), «продавец» меняется на «покупателя» (статья 42). Текст грузинской перевод Конвенции используется, прежде всего, те, кто говорят по-грузински, то есть грузинской участников международных договоров, это означает, что неправильный перевод текста Конвенции со стороны иностранных Языки на грузинский язык может привести к негативным последствиям, в первую очередь, для грузинских участников международных договоров. Ошибки, допущенные в грузинском переводе «Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров» настолько значительным, что это не является достаточным для пересмотра перевода частично. Это необходимо сделать новый перевод Конвенции.

 

 

Кахабер Родинадзе (Грузия)

 
Правовые проблемы, вызванные неточностями перевода
(На примере официального грузинского перевода Венской «Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров»)
 

Резюме

 

 
 
В работе проанализированы тяжелейшие переводческие ошибки, допущенные при переводе с иностранных языков на грузинский язык текста «Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров», например, фраза «является отклонением акцепта» заменена фразой «является отклонением оферты» (статья 19) , слово «покупатель» заменена словом «продавец» (статья 37), фраза «обязанности продавца» заменена фразой «права продавца» (статья 41), слово «продавец» заменена словом «покупатель» (статья 42). Грузинским текстом Конвенции пользуются, в первую очередь, те, кто грузинским языком владеют, т.е. грузинские участники международной купли-продажи товаров, поэтому неправильный перевод текста Конвенции с иностранного языка на грузинский язык может привести к тяжелым правовым последствиям, _ к тяжелым, в первую очередь, для грузинских участников международной купли-продажи товаров. Ошибки, допущенные при переводе с иностранных языков на грузинский язык текста «Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров» столь значительны, что внесением частичных изменении в текст существующего перевода не обойтись. Необходимо сделать новый перевод.
კახაბერ როდინაძე (ადვოკატი, ქ. ბათუმი)
 
 

 

Реклама